Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Pozwolenie na budowę

2019-11-22

Informujemy, że 20 listopada 2019 roku ostateczną stała się decyzja nr 98/19 Wojewody Śląskiego, zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki od istniejącego słupa 52 do projektowanego słupa 57.

Przedmiotowy dokument otwiera Wykonawcy drogę do rozpoczęcia prac ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów pod słupy.

Poziom zaawansowania prac

2019-10-28

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji informujemy, że finalizowane są formalności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozbiórkę fragmentu linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Jamki. Uzyskane dokumenty pozwolą Wykonawcy przeprowadzić demontaż starego oraz budowę nowego odcinka linii od istniejącego słupa nr 52 do projektowanego słupa nr 57.

Pozwolenie na budowę

2019-09-19

Z przyjemnością informujemy, że 9 sierpnia br. ostateczną stała się decyzja nr 422/2019 Prezydenta Miasta Jaworzna zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na przebudowę linii 6 kV relacji Juliusz pole nr 3-zaplecze krzyżowanej linii w przęśle 56-57 linii 220 kV Byczyna-Jamki. Przedmiotowa decyzja pozwala Wykonawcy rozpocząć prace budowlane na projekcie.

Stan prac na inwestycji

2019-07-18

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że zakończono prace związane z ustanowieniem służebności przesyłu dla wymienianych stanowisk słupowych. Obecnie Śląski Urząd Wojewódzki proceduje wniosek o pozwolenie na budowę dla nowego odcinka linii, a Prezydent Jaworzna dla przebudowy linii 6 kV.

Wykonawca uzyskał ważną decyzję RDLP

2019-06-28

Miło nam poinformować, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, po rozpatrzeniu złożonego przez Wykonawcę wniosku, decyzją nr 6/2019 zezwolił na trwałe oraz czasowe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego. Wydana decyzja jest ostateczna.

Poziom zaawansowania prac na zadaniu

2019-05-28

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach rozpatruje złożony przez Wykonawcę wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe oraz nietrwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu leśnego. Niniejszy dokument został złożony w związku z budową nadleśnej linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

Stan prac formalnoprawnych na zadaniu

2019-04-29

Zainteresowanych realizacją niniejszego projektu informujemy, że w ostatnim czasie Prezydent Miasta Jaworzna, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zakończył kolejne postępowanie administracyjne o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust. 1, 2, 4, 6, 7 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

...

Kontynuacja prac formalnoprawnych na projekcie

2019-03-21

W ramach przedmiotowego zadania trwają prace związane z podpisaniem umów na ustanowienie służebności przesyłu dla działek będących w gestii Lasów Skarbu Państwa - Nadleśnictwo Siewierz oraz dzierżawy działek, którymi zarządza Nadleśnictwo Chrzanów.

W dalszym ciągu z właścicielami nieruchomości prowadzone są negocjacje, których celem jest pozyskanie prawa drogi do terenu dla przedmiotowego zadania. Trwa również realizacja postępowań administracyjnych o ograniczenie, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości, w trybie art. 124 ust. 1 i 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Poziom zaawansowania prac na projekcie

2019-02-22

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na jednotorowym odcinku linii 220 kV relacji Byczyna-Koksochemia trwają prace konserwacyjne. Ponadto Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z właścicielami gruntów dotyczące możliwości realizacji inwestycji na terenie ich nieruchomości.

Stan prac na inwestycji

2019-01-28

W ciągu ostatnich tygodni uprawomocniła się decyzja podziałowa, która pozwoliła na wydzielenie obszaru pod stanowiska słupowe na działkach leśnych.

Kontynuowano również prace związane z realizacją:

  • pozyskania prawa do dysponowania nieruchomościami,
  • ustanawiania służebności przesyłu.

W planach na luty oraz marzec przewidziano kolejne prace budowlane.

O postępach w realizacji będziemy na bieżąco informować w naszym serwisie internetowym.