Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna - Jamki, Byczyna - Koksochemia

Aktualności

Procedury planistyczne w toku

2017-06-30

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jaworzno został skierowany do opiniowania i uzgodnień wymaganych art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na bieżąco będziemy informować Państwa o kolejnych etapach dotyczących: wprowadzania zmian, wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, terminów debaty publicznej oraz możliwości kierowania uwag. Etapem zamykającym będzie uchwalenie projektu.