Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Aspekty prawne

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje szereg działań związanych z procedurami planistycznymi, środowiskowymi czy budowlanymi. Wykonawca jest zobligowany pozyskać szereg uzgodnień, decyzji i pozwoleń, aby móc realizować projekt zgodnie z przepisami prawa. W ramach przedmiotowego zadania niezbędnym jest:

  • Uchwalenie MPZP lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w tym również na przebudowę obiektów kolidujących).
  • Uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz tytułu prawnego do nieruchomości dla nowobudowanego fragmentu linii, a także dla miejsc wymienianych słupów.
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę lub innych decyzji pozwalających na realizację prac zgodnie z przepisami prawa, w tym – jeśli zajdzie konieczność – uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
  • Przeprowadzenie badań i testów gotowości linii do załączenia pod napięcie.
  • Uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.