Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Dla właścicieli gruntów

Ze względów bezpieczeństwa, w bezpośrednim sąsiedztwie linii elektroenergetycznej konieczne jest wytyczenie pasa technologicznego. W przypadku linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia, jest to pas o szerokości 50 metrów, po 25 metrów od osi linii, licząc w obie strony. W tym pasie występują m.in. ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz możliwości wykonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności, przekraczających 3 metry wysokości. Wyznaczenie pasa technologicznego jest niezbędne między innymi do obsługi linii i urządzeń, wykonania konserwacji, modernizacji czy usunięcia awarii.

Po ustaleniu właścicieli działek, na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, przedstawiciele Inwestora zgłaszają się z propozycją zawarcia umowy.

Możliwe rozwiązania:

  • umowa cywilno-prawna: to dokument określający zobowiązania Inwestora linii i właściciela nieruchomości oraz wskazujący wysokość odszkodowania / wynagrodzenia z tytułu budowy linii i termin wypłaty. Po zawarciu umów z Właścicielami Inwestor ma prawo występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę linii;
  • oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu: jest podpisywane w formie aktu notarialnego w obecności notariusza, po czym zamieszczany jest wpis w księdze wieczystej nieruchomości o ustanowieniu służebności przesyłu. Jest to konieczne, ponieważ umożliwia Inwestorowi dostęp do urządzeń i określa zakres, w jakim może korzystać z nieruchomości. W ten sposób Inwestor nabywa prawo rzeczowe, ale nie ma to wpływu na prawo własności do gruntu tzn. Właściciel nieruchomości nie zmienia się.

Umowę może zaproponować tylko przedstawiciel Inwestora, który posiada stosowne, imienne pełnomocnictwo. Jeśli właściciel nieruchomości ma jakiekolwiek wątpliwości, co do uprawnień przedstawiciela Inwestora, ma prawo zażądać od niego okazania stosownego pełnomocnictwa.

Właścicielowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie / wynagrodzenie uwzględniające m.in. obniżenie wartości gruntu, które wypłacane jest w dwóch ratach: pierwsza po podpisaniu umowy, druga po podpisaniu aktu notarialnego (czyli po ustanowieniu służebności przesyłu). Wypłacana kwota jest ustalana na podstawie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego.

Sposób wyceny zależy m.in. od dotychczasowego przeznaczenia działki i rodzaju użytku oraz powierzchni, jaką na działce zajmuje pas technologiczny. Na wysokość przyznanego odszkodowania wpływa również fakt, czy na nieruchomości będzie stał słup, bądź czy będą nad nią zawieszone przewody linii.

Jeśli w wyniku budowy, bądź eksploatacji linii wystąpią straty w pożytkach i uprawach, lub rzeczach należących do Właściciela, sporządzony zostanie odpowiedni protokół. Na jego podstawie wypłacone będzie dodatkowe odszkodowanie za straty.

Za wszelkie kontakty z właścicielami nieruchomości, w tym negocjacje odszkodowań, zawieranie umów cywilnoprawnych i podpisywanie aktów notarialnych odpowiedzialna jest Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. Wszelkie uwagi i pytania można składać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt.