Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Najczęściej zadawane pytania

Co się dzieje w sytuacji, kiedy przewód zostaje zerwany i spada na ziemię?

Wyłączenie zerwanego przewodu spod napięcia następuje w czasie 0,1 s, czyli zanim zetknie się on z ziemią.

Co to jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 2008 r., w celu uregulowania stosunków prawnych, dotyczących urządzeń przesyłowych, między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują. Określa ona zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe – wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne.

Czy linia zakłóca odbiór sygnału radiowo - telewizyjnego?

Nie. Linia w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że w przypadku linii elektroenergetycznych, częstotliwość pól jest bardzo niska.

Czy można negocjować wysokości odszkodowań?

Wysokość odszkodowań/wynagrodzeń może być negocjowana, o ile są ku temu podstawy i poparcie w dokumentacji (np. w operacie szacunkowym). Oferowane przez negocjatorów stawki wynikają ze sporządzonych dla inwestycji operatów szacunkowych, realizowanych przez biegłych rzeczoznawców. Ich wartości stanowią punkt wyjścia podczas negocjacji. Jeśli właściciel nie zgadza się z wyceną, może zlecić sporządzenie swojego operatu szacunkowego (na koszt Wykonawcy).

Czy teren pod linią w dalszym ciągu będzie można użytkować?

Teren pod linią nadal będzie można użytkować z zastrzeżeniem, że w pasie technologicznym o szerokości 50 m (po 25 m od osi linii w obie strony) nie będzie można wznosić budynków mieszkalnych i gospodarczych, nie można również wykonywać nasadzeń drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 metry wysokości.

Czy ustanowienie służebności przesyłu jest konieczne?

Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości jest niezbędne, ponieważ umożliwia Inwestorowi dostęp do urządzeń (słupy, przewody, elementy stacji) znajdujących się na nieruchomości w przypadkach awarii, napraw i konserwacji.

Czy za zniszczenia powstałe w trakcie prac będą wypłacane odszkodowania?

Tak. Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku prowadzonych prac, właścicielom gruntów należy się odszkodowanie. Kwota odszkodowania szacowana jest na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu.

Dlaczego te linie muszą być modernizowane?

Linie muszą zostać zmodernizowane, aby w dalszym ciągu mogły skutecznie zapewniać bezawaryjne zasilanie regionu. Przeprowadzone prace pozwolą w znaczący sposób zwiększyć pewność i niezawodność zasilania przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych.

Jakie będą korzyści z tej inwestycji?

Korzyści z przedmiotowej inwestycji będą przede wszystkim dotyczyły ograniczenia strat na przesyle energii elektrycznej oraz zwiększenia niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Kto będzie prowadził negocjacje z właścicielami gruntów, na których planowana jest przebudowa linii?

Negocjacje prowadzą przedstawiciele Wykonawcy, którzy posiadają pełnomocnictwa Inwestora do prowadzenia rozmów z właścicielami gruntów.

Kto, po ustanowieniu służebności przesyłu, jest właścicielem gruntu?

Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – Inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej.

Na kiedy planowane jest zakończenie realizacji inwestycji?

Realizacja inwestycji zakończy się w kwietniu 2019 roku.

W jakim rejonie będzie budowany nowy odcinek trasy linii 220 kV Byczyna-Jamki?

Zaproponowana do wybudowania trasa linii przebiega północną stroną gminy Jaworzno, przy granicy z gminą Sosnowiec. Są to tereny niezurbanizowane, oddalone od zabudowy osiedla Długoszyn o ok. 1 km. W większości należą one do Lasów Państwowych.