Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

Komunikacja społeczna

Rozbudowa i modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia stanową jeden z elementów rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce. O postępach w realizacji prac będziemy Państwa na bieżąco informować w zakładce Aktualności. Mamy nadzieję, że transparentność naszych działań pozwoli terminowo zrealizować przedmiotowe zadanie, a Państwu zapewni możliwość uczestnictwa w procesie inwestycyjnym.

Jednym z narzędzi komunikacji społecznej będzie folder informacyjny dedykowany tej inwestycji.

Folder o inwestycji

Będzie zawierał interesujące i ważne informacje na temat planowanej inwestycji:

  • kto jest kim w inwestycji
  • znaczenie planowanej inwestycji,
  • wpływ inwestycji na środowisko,
  • strona internetowej inwestycji,
  • FAQ.

Od momentu wydania publikacji będzie ona stale dystrybuowana wśród zainteresowanych mieszkańców, zarówno za pośrednictwem Urzędu Gminy, jak i pracowników Wykonawcy. Folder pojawi się również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce Materiały do pobrania.

Transparentna polityka informacyjna

Wszystkie działania podejmowane zarówno przez Inwestora, jak i Wykonawcę przedmiotowej inwestycji prowadzone są w sposób transparentny, z uwzględnieniem interesów strony społecznej w możliwie najszerszym zakresie.

Liczymy na efektywną współpracę zarówno z władzami samorządowymi szczebla lokalnego oraz społecznościami lokalnymi i prowadzenie dialogu tak, by wiedza o lokalnych uwarunkowaniach przestrzennych pozwoliła w jak najszerszym stopniu uwzględnić oczekiwania wszystkich stron procesu inwestycyjnego.