Modernizacja linii 220 kV relacji
Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia

O Inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny to urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii, które są ze sobą powiązane i tworzą sieć zapewniającą bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski.

Niestety nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni. Dlatego tak ważne jest ciągłe analizowanie zapotrzebowania energetycznego oraz dostosowywanie trybu pracy KSE do tych potrzeb. Oznacza to, że system przesyłowy musi być na tyle elastyczny, aby w dowolnym momencie dostarczyć do każdego odbiorcy odpowiednią ilość energii.

Działanie takie możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez modernizację połączeń już istniejących oraz rozwój sieci najwyższych napięć. Stabilna praca KSE gwarantuje przesył odpowiedniej ilości energii w najkrótszym czasie przy jej minimalnych stratach.

Mapa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Mapa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Użytkowników końcowych energii elektrycznej w głównej mierze interesuje zapewnienie stabilności energetycznej w gospodarstwach domowych. Jednak, aby spełnienie tego oczekiwania było możliwe, potrzebna jest doskonale pracująca rozległa sieć przesyłowa, czyli system stacji i linii elektroenergetycznych o różnych napięciach. Dzięki niezawodnej pracy tego systemu zniwelowane zostaje zagrożenie związane z ograniczeniami w dostawach prądu czy wystąpieniem rozległego blackoutu.

KSE to przykład niezwykle złożonego systemu naczyń połączonych, którego finalnym celem jest indywidualne bezpieczeństwo energetyczne każdego użytkownika.

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia, to kolejny krok w stronę ulepszenia sieci przesyłowej.

Plan całej sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć możecie Państwo pobrać z działu „Materiały do pobrania”.

Lokalizacja inwestycji

Linie elektroenergetyczne 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia na odcinku od SE Byczyna do słupa nr 50 zrealizowane są na wspólnych konstrukcjach. Pierwsza z nich zlokalizowana jest na terenie Jaworzna, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej (miasta na prawach powiatów) w województwie śląskim. Druga z nich zaś na terenie Jaworzna, Sosnowca, Sławkowa i Dąbrowy Górniczej.

Długość linii Byczyna-Jamki to 35,9 km, zaś Byczyna-Koksochemia – 29,56 km.

Lokalizacja linii 200 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia Lokalizacja linii 200 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia

Znaczenie inwestycji

Rozbudowa i modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia poprzez zabezpieczenie stabilności dostaw energii elektrycznej stanowi niezwykle ważny element rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski.

Prace związane z realizacją tego zadania będą przebiegały dwutorowo:

 • modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki wraz z przebudową fragmentu linii,
 • modernizacja linii 220 kV Byczyna-Koksochemia.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz materiałów najwyższej jakości, inwestycja w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w regionie.

Prace te mają zapewnić:

 • zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w KSE,
 • poprawę niezawodności zasilania,
 • zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych,
 • zwiększenie niezawodności układu w zakresie przesyłu i dostarczania energii elektrycznej w południowej Polsce.

PSE realizują zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy (stan na 31 grudnia 2020 r.):

 • 281 linii o łącznej długości 15 316 km, w tym:
  • 111 linii o napięciu 400 kV o łącznej długości 7 822 km,
  • 169 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 380 km,
  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km (nie jest wykorzystywana),
 • 109 stacji najwyższych napięć (NN),
 • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE S.A.).

Pracy systemu przesyłowego nieodłącznie towarzyszą dwie kwestie. Z jednej strony niezbędne są nowe inwestycje, które ułatwią zarządzanie siecią, z drugiej natomiast konieczne jest dofinansowanie istniejącej infrastruktury. Modernizacja linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia to kolejny, zdecydowany krok w stronę ulepszenia sieci przesyłowej.

Zakres prac

Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji zakłada wykonanie dwóch zadań, w ramach których Wykonawca zrealizuje prace związane z modernizacją napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia oraz wybuduje nowy, nadleśny odcinek linii Byczyna-Jamki.

W ramach zadania wybudowany zostanie fragment jednotorowej linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki wraz z traktem światłowodowym o łącznej długości ok. 1,6 km, od istniejącego słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57. Zdemontowany zostanie fragment istniejącej linii od słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57.

Druga część zadania obejmuje prace modernizacyjne poszczególnych odcinków obu linii w celu dostosowania ich do pracy w temperaturze przewodów fazowych +80°C, przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i obiektów krzyżowanych zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-E-05100-1: 1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa“, z zapasem 0,5 metra w odniesieniu do wymagań normy.

W zakres zadań do realizacji wchodzi również:

 • wymiana istniejących konstrukcji wsporczych i fundamentów,
 • regulacja zwisów przewodów fazowych / odgromowych,
 • uzupełnienie i wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji wsporczych,
 • naprawa i zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów,
 • pomiar i naprawa uziemień,
 • wymiana łańcuchów izolatorów,
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych,
 • wymiana fragmentów przewodów fazowych i odgromowych.

Dane techniczne linii 220 kV Byczyna-Jamki:

 • rok budowy: 1955,
 • całkowita długość: 35,9 km,
 • długość linii objęta zadaniem: 35,9 km,
 • liczba torów: dwa na odcinku od SE BYC do słupa nr 50, jeden na odcinku od słupa nr 50 do SE JAM,
 • przewody fazowe: 3 x AFL-8 525 mm2, 3 x AFL-4 350 mm2 oraz 3 x AFLs-10 525 mm2.

Dane techniczne linii 220 kV Byczyna-Koksochemia:

 • rok budowy: 1955,
 • całkowita długość: 29,56 km,
 • długość linii objęta zadaniem: 29,56 km,
 • liczba torów: dwa na odcinku od SE BYC do słupa nr 50, jeden na odcinku od słupa nr 50 do SE KHK,
 • przewody fazowe: 3 x AFL-8 525 mm2.

Rozwiązania techniczne projektowanego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki:

 • przewody fazowe: 520-AL1/67-ST1A,
 • maksymalna długość sekcji odciągowej: 4 000 m,
 • maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego: 400 m,
 • maksymalna rozpiętość przęsła ciężarowego: 500 m,
 • szerokość pasa technologicznego linii: 50 m,
 • maksymalna liczba przęseł w sekcji odciągowej: 6.